رضایت مشتری (Customer Satisfaction) شاخص عملکرد شما در تامین انتظارات مشتری است. رضایت مشتری با 3 شاخص کلیدی اندازه گیری می شود.